Guest
Akuten.nu
fredag 9 juni 2023, Läst 1216 ggr.

Så går det till

Här ska vi försöka med enkla steg förklara händelseförkoppet från det att en patient anländer till akutmottagningen tills dess att patienten antingen läggs in på en avdelning eller bedöms kunna återgå till hemmet. Texten är uppdelat i övergripande steg. Det är viktigt att komma ihåg att det skilja sig åt mellan olika akutmottagningar i Sverige, men tillvägagångssättet är relativt lika på alla.

Ankomsten

Man kan komma till akutmottagningen på flera olika sätt. Man kan komma gåendes, i en sjuktransport, med en ambulans eller med polisen. Det påverkar inte handläggningen hur en patient anländer till akutmottagningen. Alla bedöms utifrån deras behov av vård.

Registering

Patienten anmäler sig i receptionen eller vid registreringsdisken och ger grundläggande information som namn, kontaktuppgifter och anledning till besöket. Om patienten inte har förmågan att registera sig görs det av vårdpersonal. Då patienter anländer med ambulans är det oftast ambulanspersonalen eller sekreterare som skriver in patienten.

Triagering

En triage-sjuksköterska eller läkare bedömer patientens tillstånd genom att använda ett system för prioritering baserat på symtomens allvar. Detta hjälper till att avgöra i vilken ordning patienterna ska få vård. Akuta och allvarliga fall tas om hand först. Vid en triage ställer vårdpersonal frågor hur patientens problem uppkommit. Om det är något som gör symtomen bättre eller sämre. Vilken karaktär exempelvis smärtan har. Hur länge symtomen suttit i och så vidare. Frågorna varierar beroende på patientens problem och symtom. Förmodligen kommer även patientens vitalparametrar mätas. Här ingår andetag / minut. Syremättnad i blodet. Blodtryck och puls. Hur alert patient är samt dennes temperatur. Är det nödvändigt så tas även blodprover och exempelvis EKG. Patienten får sedan en prioritet som motsvarar vårdbehovet.

Medicinsk bedömning

Nästa steg i processen är liknande en triage, men nu blir bedömningen och undersöknigen mer omfattande. En läkare eller annan medicinsk expert tar patientens sjukdomshistoria (anamnes) och genomför en mer noggrann fysisk undersökning. Läkaren kan exempelvis undersöka reflexer, lyssna på lungor och hjärta. Kontrollera pupillernas reaktioner. De kan trycka och känna.

Diagnostik

Baserat på den medicinska bedömningen kan ytterligare tester och diagnostiska undersökningar beställas eller genomföras. Det kan inkludera ytterligare blodprover, Lumbalpunktion, ledpunktion, röntgenundersökningar (vanlig slätröntgen, CT eller MR), ultraljud, EKG, orostatiskt blodtryck eller annan relevant diagnostik för att få en korrekt diagnos.

Behandling

När diagnosen har fastställts börjar läkaren eller sjuksköterskan behandla patienten. Behandlingen kan omfatta medicinering, sårbehandling, stabilisering av skador, gipsning eller andra nödvändiga åtgärder baserade på diagnosen.

Utvärdering

Nu utvärderas den behandling patienten fått. Eventuellt måste en annan behandling ges eller så räcker den behandling som redan givits.

Utskrivning eller inläggning

Efter att patientens tillstånd har bedömts och behandlats kan de antingen skrivas ut med instruktioner för fortsatt vård och uppföljning eller så kan de behöva läggas in på sjukhuset för vidare behandling och vård.